ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zásady ochrany osobních údajů pro jednotlivé subjekty

Společnost Schwabe Czech s. r. o., IČ 26460297, sídlem Pod Klikovkou 1917/4, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83732.

(dále jen „Společnost“), při své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob.

Zpracování osobních údajů zdravotnických odborníků a jiných zdravotnických pracovníků

1.
Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje zdravotnických odborníků a jiných zdravotnických pracovníků, a to pro následující účely:

a.
v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa pracoviště, kontaktní údaje (e-mail, telefon, jsou-li sděleny) pro účely zodpovězení otázek týkajících se výrobků společnosti Schwabe Czech s.r.o. Zákonným důvodem pro toto zpracování je oprávněný zájem Společnosti. Osobní údaje jsou pro uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro zodpovězení položeného dotazu a dále jen v případě, že právo nebo povinnost jejich dalšího zpracování např. v podobě uložení Společnosti vyplývá z obecně závazných právních předpisů (např. Zákona o léčivech) či z nich vyplývajících podkladů (např. základního dokumentu farmakovigilančního systému, pravidel provozu veřejně přístupné odborné informační služby apod.).

b.
v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa pracoviště, kontaktní údaje (e-mail, telefon, jsou-li sděleny) za účelem zpracování hlášení o nežádoucích účincích. Zákonným důvodem pro toto zpracování je plnění zákonných povinností Společnosti. Osobní údaje jsou pro uvedené účely zpracovávány po dobu, po kterou Společnost uchovává dokumentaci vztahující se k farmakovigilanci.

c.
v rozsahu jméno, příjmení, titul, odbornost, adresa pracoviště, informace o vzdělání a odborném působení, e-mail a telefon pro účely identifikace odborníků ve zdravotnictví pro potřeby výzkumu a vývoje, lékařské a vědecké činnosti, jako jsou například klinické zkoušky a konzultační služby, nebo za účelem poskytování vědeckých informací odborníkům ve zdravotnictví. Zákonným důvodem pro toto zpracování je oprávněný zájem Společnosti. Osobní údaje jsou pro uvedené účely zpracovávány po blíže neomezenou dobu.

d.
v rozsahu jméno, příjmení, titul, odbornost, adresa pracoviště, e-mail a telefon za účelem vyhledání odborníků ve zdravotnictví pro potřeby jejich zapojení do komerčních aktivit Společnosti a informování o nabízených výrobcích a službách. Zákonným důvodem pro toto zpracování je oprávněný zájem Společnosti. Osobní údaje jsou pro uvedené účely zpracovávány po blíže neomezenou dobu.

e.
v rozsahu jméno, příjmení, titul, odbornost, adresa pracoviště, e-mail, telefon za účelem průzkumu trhu týkajícího se preskripce léčivých přípravků a zasílání obchodních sdělení. Zákonným důvodem pro toto zpracování je souhlas subjektu údajů. Osobní údaje jsou pro uvedené účely zpracovávány do doby odvolání souhlasu subjektu údajů.

f.
v rozsahu jméno, příjmení, titul, odbornost, adresa pracoviště, informace o vzdělání a odborném působení pro účely navazování a naplňování smluvní spolupráce se spolupracujícími zdravotnickými odborníky (pokud např. působíte pro Společnost jako přednášející nebo konzultant). Zákonným důvodem pro toto zpracování je plnění smlouvy se subjektem údajů, resp. nezbytnostzpracování předcházejícího uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou pro uvedené účely zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále po dobu nezbytnou k prokázánísplnění zákonných povinností Společnosti v souvislosti s příslušnou smlouvou, nejdéle však po dobu 10 let a 7 měsíců od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla smluvní spolupráce ukončena.

g.
v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa pracoviště a ČLK číslo pro účely zveřejnění plateb a jiných plnění poskytnutých zdravotnickým odborníkům. Zákonným důvodem pro zpracování je souhlas subjektů údajů.

2.
Společnost při naplňování účelu zpracování může v rámci svého oprávněného zájmu předávat osobní údaje zdravotnických odborníků a jiných zdravotnických pracovníků externím poskytovatelům služeb (např. společnostem pověřeným sběrem dat, poskytovateli softwaru, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.). Společnost získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, případně z veřejně dostupných zdrojů.

3.
Zdravotničtí odborníci a jiní zdravotničtí pracovníci mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny v záložce „práva subjektů údajů“.

4.
Poskytování osobních údajů zdravotnických odborníků a jiných zdravotnických pracovníků ke zpracování Společností není povinné, nicméně v případě jejich neposkytnutí nebude moci být ze strany Společnosti subjektu údajů poskytnuto příslušné plnění (např. zodpovězení dotazu, uzavřen í smlouvy či její plnění apod.).

Zpracování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob

1.
Společnost jakožto správce při své činnosti zpracovává mj. osobní údaje obchodních partnerů – podnikajících fyzických osob a dále osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů.

2.
Společnost zpracovává osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob pro účely plnění smluv či spolupráce s nimi uzavřených a pro účely jednání o uzavření smlouvy či spolupráce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů obchodních partnerů – fyzických podnikajících osob je nezbytnost pro plnění smluv s nimi uzavřených nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodních partnerů je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Společnosti (tj. plnění smlouvy s obchodním partnerem), vůči nimž nemají přednost zájmy nebo základní práva kontaktní osoby.

3.
Společnost při naplňování účelu zpracování může pře dávat osobní údaje svých obchodních partnerů externím poskytovatelům služeb (např. poskytovateli účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.),

4.
Osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob jsou Společností uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu ke Společnosti a dále po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům).

5.
Obchodní partneři a jejich kontaktní osoby mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny v záložce „práva subjektů údajů.

6.
Poskytování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob ke zpracování Společností není povinné, nicméně v případě jejich neposkytnutí nebude moci být s obchodním partnerem uzavřena smlouva či nebude možné ji řádně plnit.

7.
Společnost získává osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů od těchto obchodních partnerů.

8.
Obchodní sdělení Společnosti obsahují informace týkající se vlastních produktů a služeb a adresát má vždy možnost jednoduchým způsobem vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním těchto sdělení.

Práva subjektů údajů

Kterýkoli subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, má následující práva:

1.
právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k nim přístup, jakož ik informacím uvedeným v čl. 15odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 201 6/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jež jsou uvedeny v této směrnici;

2.
právo na opravu svých osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či nepřesnosti;

3.
právo žádat po Společnosti za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR výmaz svých osobních údajů a úplné ukončení jejich zpracování, zaniknou-li veškeré právní důvody pro jejich zpracování;

4.
právo na omezení zpracování v případech uvedených včl. 18 odst. 1 GDPR (zejm. pokud subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti jejich zpracování);

5.
právo vznést námitku proti zpracování, je-li Společností odůvodňováno nezbytností pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo přivýkonu veřejné moci, jimiž je pověřena, nebo nezbytností pro účely jejích oprávně ných zájmů;

6.
právo vznést kdykoli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu;

7.
právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo na získání osobních údajů o něm zpracovávaných ze strany Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a jejich předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na jeho souhlasu nebo smlouvě s ním uzavřené a pokud se zpracování provádí automatizovaně;

8.
právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním důvodem pro jejich zpracování, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním;

9.
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro uplatnění těchto práv kontaktujte prosím našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese gdpr@schwabe.cz.

Prohlášení o ochraně údajů ke dni: 25.5.2018